Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

výchovné a vzdělávací strategie učitelů

Výchovné a vzdělávací strategie představují souhrn pedagogických postupů, jakými chceme dosáhnout co největšího úspěchu při plnění státem požadované představy o tom, „jaký má být žák“, absolvent základního uměleckého vzdělávání. Tato představa (jako ideál) je formulována v kapitole Klíčové kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní umělecké vzdělávání. Následující věty představují popis společně zvolených a uplatňovaných metod a forem práce, jaké při vzdělávání žáků používáme.

Výchovné a vzdělávací strategie školy

Společně vymezujeme psaná pravidla vzájemného chování a jednání, která dodržujeme ve vztahu k žákům, rodičům i mezi sebou.
S žáky diskutujeme, tříbíme tím jejich názory a vedeme je tak k sebehodnocení i toleranci k odlišným názorům.
Podporujeme žáky ve chvílích pochyb radou a povzbuzujeme je pochvalou.
Pro žáky pravidelně pořádáme žákovské koncerty, veřejná vystoupení, výstavy a organizujeme mezioborové projekty.
Poskytujeme informační servis pro získání přehledu o doporučených kulturních akcích.
Pro účelné fungování kolektivní výuky stanovujeme písemně psaná pravidla a aktualizujeme je společně s žáky.
Žákům jdeme příkladem tím, že do výuky chodíme včas, připraveni na výuku, vhodně se oblékáme, chováme se přátelsky a jsme důslední.

Výchovné a vzdělávací strategie Hudebního oboru

Ve struktuře vyučovací hodiny vždy používáme ukázku způsobu domácí přípravy.                                                                                                                   
 Dotazováním pravidelně ověřujeme žákovu znalost notového zápisu a hudebního názvosloví.
Jednou ročně organizujeme třídní přehrávku za účelem informování rodičů o studijních výsledcích žáka, významu domácí přípravy a provozu škol.
Pro žáky i rodiče zpracováváme zásady chování na koncertech a veřejných vystoupeních.
Absolventům umožňujeme pokračování v kontaktu se školou formou aktivní účasti na koncertech a vystoupeních i poskytováním individuálních konzultací.

Výchovné a vzdělávací strategie Výtvarného oboru

Pomáháme žákům hledat řešení úkolů tím, že nabízíme technické zázemí, předvádíme správné používání pomůcek a vedeme je k pořádku.
Navrhujeme taková výuková témata, která vedou žáky k práci v delším časovém horizontu.
Při výuce používáme odbornou výtvarnou terminologii a vysvětlujeme, co znamená.
Pořádáním výstav a účastí na soutěžích demonstrujeme profesní růst žáků.
Prostřednictvím promyšlených témat projektů vedeme žáky k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí.

Výchovné a vzdělávací strategie Tanečního oboru

 • Žákům podrobně vysvětlujeme a názorně předvádíme pohybová cvičení a dotazováním následně zjišťujeme, zda byla zadání správně pochopena.
 • Při výuce používáme odbornou taneční terminologii a vysvětlujeme, co znamená.
 • Vhodně zvolenou pochvalou a projeveným zájmem o mimoškolní aktivity žáků usilujeme
  o to, aby žáci získali potřebné sebevědomí.
 • Pokud žák zamešká vyučování, s osvojovanou látkou ho vždy dodatečně seznámíme.
 • V závěru vyučování společně hodnotíme, co jsme se naučili a na co byl kladen největší důraz.

Výchovné a vzdělávací strategie Literárně-dramatického oboru

 • Žákům doporučujeme vhodné informační zdroje pro vyhledávání textů a nabízíme jim vždy výběr z více předloh.
 • Cvičení v průběhu výuky opakujeme, aby si žák zafixoval potřebnou dovednost, a teprve po zvládnutí jednodušších prvků zařazujeme prvky náročnější.
 • Podrobně vysvětlujeme a názorně předvádíme dramatická cvičení a následně dotazováním zjišťujeme, zda byla zadání správně pochopena.
 • Archivujeme portfolio žáků jednotlivých ročníků pro účely seznámení s jejich osobním růstem.
 • Poskytujeme informace pro zajištění budoucího uplatnění žáků v amatérských souborech.
 • Skrýt detail ×
  Knoflíkový akordeon - na to se moc těším!

  Ahoj Míšo, ty jsi se nedávno zúčastnil akordeonové soutěže se skvělým výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?

  Byla to soutěž Pražský akordeon ve Stodůlkách a z 21 účastníků v mé kategorii jsem získal Zlaté pásmo. Zahrál jsem si pak i na koncertě vítězů svou oblíbenou skladbu Rytíři na koních, kterou mám moc rád – je to bojovná skladba, kde si představuji souboj rytířů s pohádkovýn drakem.

  Vím, že to nebyla tvá první soutěž, soutěžil jsi už minulý rok na akordeonové soutěži pořádané MŠMT, kde jsi obsadil druhé místo, často hraješ na koncertech, přesto, měl jsi před soutěží trému?

  Chodím ještě na fotbal a v ten samý den jsme měli před soutěží fotbalový zápas. Byl to tedy i závod s časem, abych soutěž včas stihl, takže na trému ani nezbyl čas.

  Soutěžil jsi s klávesovým akordeonem, ale slyšel jsem, že od září chystáš nějakou změnu, povíš nám o tom něco?

  Ano, doteď jsem hrál na klávesový akordeon a od září se těším, že se začnu učit na knoflíkový akordeon. Viděl jsem jich spoustu na soutěži a „knoflíky“ se mi zalíbily.

  Proč, má knoflíkový akordeon nějaké výhody?

  Zkusil jsem si zahrát na akordeon mého pana učitele a všechny tóny jsou blíže u sebe než u kláves. Můžu pak třeba lépe svázat větší intervaly a přitom mít uvolněnou pravou ruku. Nástroj je i menší a přitom má větší rozsah.

  To zní skvěle, a máš už s rodiči vybraný nějaký akordeon?

  Ano, líbil se mi jeden od firmy Hohner – černý s oranžovými pruhy:-), ale ten je moc drahý, stojí 180.000,.Kč. Vybrali jsme ale jiný, také moc hezký a teď už se nemůžu dočkat až ho budu mít.

  Míšo, přeji Ti ať se nového nástroje brzy dočkáš a budeš tak hraním nadále dělat radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji Ti za rozhovor.

 • Doporučujeme >Hlavní stránka