Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

PRAHA 10 – HOSTIVAŘ

 Ředitel Základní umělecké školy Praha 10 – Hostivař, Trhanovské nám. 8 vydává

na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, a na základě dalších právních norem

tento školní řád, a to s vědomím, že žádná z těchto norem nemůže zajistit nebo nahradit vzájemné mezilidské vztahy naplněné tolerancí, vzájemnou úctou a respektem.

 

ČÁST PRVNÍ

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

§1

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

1)    Školní řád pro žáky vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a respektuje Úmluvu     o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila dne 1. ledna 1993.

 2)    Školní řád je veřejně přístupný. V hlavní budově školy i na odloučených pracovištích je vyvěšen na viditelném místě a zveřejněn na internetových stránkách školy. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku školního roku a o tomto seznámení provedou zápis v třídní knize i žákovské knížce.  

 3)    Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc školy a veškeré informace související s výukou. V případě stížnosti nebo potřeby podat podnět se mohou obracet na učitele, zástupce ředitele nebo přímo na ředitele školy.

 4)    Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných      podmínek pro své vzdělávání odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání, při jeho ukončování a hodnocení stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám a přihlíží se k povaze jejich postižení nebo znevýhodnění.

 5)     Žáci mají dále právo:

a)     na vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle Školního vzdělávacího programu za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
b)     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována náležitá pozornost,
c)     zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet s podněty na ředitele školy.

   6)   Žáci jsou povinniřádně se vzdělávat a řídit se zásadami tohoto školního řádu.

   7)   Žáci jsou dále povinni:

a)     pravidelně a včas podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určují učební plány nebo studijní zaměření nebo do kterých byli zařazeni,
b)     řádně omluvit svou nepřítomnost ve vyučování, obvykle písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem žáka, a v případě delší nemoci podat učiteli zprávu o jejím
pravděpodobném trvání,
c)     účastnit se všech interních a veřejných akcí pořádaných nebo organizovaných školou, na které jsou připravováni,
d)     svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy,
e)     dodržovat zásady ukázněného chování a slušnosti k dospělým i k sobě navzájem,
f)      dodržovat zásady ohleduplnosti v případě onemocnění, které by mohlo způsobit jeho rozšíření mezi žáky a učiteli 
g)     v učebnách i dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti a dodržovat přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek,
h)     ochraňovat svůj osobní majetek před ztrátou, nebo odcizením a dodržovat zákaz nošení cenných osobních věcí do školy.

   8)   Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních         obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh jejich vzdělávání.

  9)   Žáci jsou povinni používat hudební nástroje zapůjčené školou výhradně pro potřeby         spojené s výukou na ZUŠ Praha 10 – Hostivař, Trhanovské nám. 8.

 10)   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajišťovat řádnou docházku do         vyučování a dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno po dohodě s učitelem též osobně, telefonicky nebo e-mailem). Nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, školním lyžařském výcviku apod. jsou zákonní zástupci povinni omlouvat předem.

 11)   V případě, že zákonný zástupce požaduje při vzdělávání svého dítěte zohlednit speciální vzdělávací potřeby, musí předložit učiteli písemné vyjádření ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 12)   Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) podává písemně zákonný zástupce žáka řediteli školy na začátku školního roku.

 13)   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni:
a)     na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
b)     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh vzdělávání.

 14)   Na základě § 28, odst. 2 školského zákona jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uvést pro potřeby školní matriky tyto údaje:
a)     jméno a příjmení žáka, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b)     údaje o předchozím vzdělávání,
c)     údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen (včetně údajů o druhu postižení) nebo zdravotně znevýhodněn,
d)     údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání                   
a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
e)     jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

§2

Organizace vzdělávání

 1)   Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Období školních prázdnin začíná 1. července a končí 31. srpna. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve škole se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

 2)   Vyučovací hodina v základním uměleckém vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, desetiminutovými nebo patnáctiminutovými přestávkami.

 3)   Základní umělecká škola Praha 10 – Hostivař, Trhanovské nám. 8 zřizuje obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V jednotlivých uměleckých oborech vzdělávání se organizuje individuální, individuální skupinová a kolektivní výuka. 

 4)   Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let věku.

 5)   Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků aje určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Při vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu má základní studium I. stupně 7 ročníků a základní studium II. stupně 4 ročníky.

 6)   Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokážou mimořádné předpoklady ke studiu a vynikající výsledky ve vzdělávání.

 7)   Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délku vzdělávání v tomto studiu určuje ředitel školy s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka, k jeho věku a oprávněným zájmům školy.

 8)   Škola organizuje koncerty, výstavy, vystoupení, tuzemské i zahraniční zájezdy a další akce související s výchovně vzdělávací činností. K podpoře nadaných žáků a k výměně zkušeností a podporování výsledků vzdělávání se škola účastní nejrůznějších soutěží žáků v uměleckých oborech.

9)   Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, která obsahuje jméno a příjmení žáka, navštěvovaný předmět, aktuální ročník, jméno vyučujícího a důvod žádosti.

 10)   V případě nepřítomnosti učitele delší než tři týdny zahájí škola zajištění náhradního       učitele. Za prázdniny, státní svátky a předem oznámené školní akce se výuka nenahrazuje.      

 11) Škola si vyhrazuje právo k výrobě kopií, veřejnému provozování a dalšímu šíření žákovských výtvarných a literárních děl, CD, DVD, videa a dalších médií, na kterých pořídila záznam žákovských vystoupení.   

 

§3

Přijímání žáků ke vzdělávání

 1)  Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

 2)  Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na      základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy      jmenuje ředitel školy (talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně).

 3)  Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin jsou přijímáni žáci ředitelem školy na základě posouzení návrhu učitele a vyjádření vedoucího oboru nebo oddělení.  

 4)  Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 2 odst. 7, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

 5)  Oznámení o přijetí žáka ke studiu má formu vyvěšení seznamu přijatých žáků v hlavní budově školy a na internetových stránkách školy. 

 

§4

Organizace školy

1)  Základní umělecká škola Praha 10 – Hostivař, Trhanovské nám. 8 je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou krajem Hlavní město Praha, jejímž statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje zřizovatel školy.

 2)   Ředitel školy vydává jednotlivé vnitřní předpisy a směrnice, které jsou závazné pro všechny pracovníky ZUŠ.  

      Základními předpisy školy jsou:

 • Školní řád
 • Organizační řád
 • Pracovní řád
 • Vnitřní řád pro pedagogy
 • Spisový a skartační řád

 3)  Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a případně další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

 4)  Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy na základě § 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 5)  Ředitel dále zřizuje:
     a) jako svůj poradní orgán Uměleckou radu, složenou z vedoucích oborů a oddělení, případně dalších odborníků z oblasti vzdělávání
     b) oddělení smyčcových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, oddělení klávesových nástrojů, pěvecké oddělení, oddělení strunných nástrojů, bicích nástrojů a akordeonu.

 6)  Ředitel pověřuje vedením jednotlivých oddělení a oborů vedoucí oddělení nebo oboru, kteří se řídí pracovní náplní vedoucího oddělení nebo oboru.

 7)  Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo byli výkonnými umělci.

 8)  Technicko-hospodářští pracovníci:
     a) hospodářka školy,
     b) vrátná-uklízečka,
     c) uklízečka.

 9)  Pracovní náplně zaměstnanců jsou vypracovány na základě Katalogu prací, upraveného nařízením vlády č. 469/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. S účinností od 1. ledna 2004.

 

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

§5

Bezpečnost a ochrana zdraví

1)  Škola přihlíží při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických jevů.

 2)  Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 3)  Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 4)  Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

 5)  Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem z bezpečnosti a ochrany zdraví a o tomto proškolení je proveden zápis do třídní knihy a žákovské knížky.

 6)  Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 7)  V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 §6

Podmínky pro zajišťování akcí mimo místo činnosti školy

1)  Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

 2)  Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům. Tímto oznámením se rozumí zveřejnění na veřejně přístupném místě v hlavní budově školy nebo na internetových stránkách školy.

 3)  Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

§7

   1)  Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

   2)  Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

   3)  Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají neprodleně příslušnému učiteli všechny hudební nástroje a ostatní učební pomůcky zapůjčené školou.

 

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

§8

Hodnocení vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

  1)  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací na základě        rozhodnutí ředitele školy ze dne 31. 8. 2005. Na konci školního roku jsou žáci HO hodnoceni dvěma známkami - za výkon při komisionální postupové zkoušce a podle stanovených kritérií (viz Školní vzdělávací program).

  2)  Žáci jsou v jednotlivých předmětech hodnoceni na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojivý,
d) 4 - neuspokojivý.

   3)  Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
 

  4)  Žáci prospěli s vyznamenáním, jestliže jsou z hlavního předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu nejsou hodnoceni stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěli žáci s vyznamenáním, jestliže nejsou hodnoceni v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5.

   5)  Žáci prospěli, jestliže nebyli ani v jednom povinném předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý. V případě, že je žákům při komisionální postupové zkoušce nebo podle stanovených kritérií navrženo hodnocení stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý, zkušební komise a vyučující společně posoudí navržené hodnocení a sjednotí klasifikaci.    

   6)  Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

   7)  Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

   8)  Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.

   9)  Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. 

  10) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

   11) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.   

 

§9

Opravné zkoušky

   1)  Žáci, kteří jsou na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, konají opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního předmětu opravnou zkoušku nelze konat.

   2)  Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 - neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

 

§10

Komisionální zkoušky

  1)  Komisionální zkoušky se konají:

        a) při postupových zkouškách,
        b) při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,
        c) při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,
        d) při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,
        e) při opravných zkouškách.

§11

Ukončení vzdělávání

  1)  Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

   2)  Žák přestává být žákem školy:

       a)  jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
      b)  jestliže byl vyloučen ze školy,
      c)  v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
      d)  v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném  termínu.

 3)  O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

§12

Výuka v základní umělecké škole je plně hrazena státem. Zákonný zástupce žáka se na úhradě výuky finančně nepodílí. Úplata za vzdělávání je na ZUŠ vypočítána podle § 8, odst. 1 a odst. 2, písm. a), b) vyhlášky 71/2005 Sb. a je použita výhradně na provoz školy a náklady s tím spojené. Vrácení úplaty za vzdělávání podle vyhlášky č. 71/2005, § 8, odst. 3 lze provést pouze v případě, že žák ukončil studium na ZUŠ. Úplatu za vzdělávání lze též snížit nebo prominout podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v úplném znění po novele (viz § 123, odst. 4).

 

  1)  U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

   2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

       a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
       b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

   3)  Ukončí-li žák vzdělávání podle §10 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 10 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Za oprávněné důvody hodných zvláštního zřetele jsou pokládány závažné zdravotní nebo rodinné důvody. Oprávněnost těchto důvodů posuzuje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo písemné žádosti zletilého žáka.    

   4)  Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

   5)  Občanům a jejich rodinným příslušníkům(žákům), kteří nejsou státními občany České republiky a prokáží povolení k pobytu jako dlouhodobě pobývající rezidenti – ES, je vzdělávání poskytováno za stejných podmínek, jako občanům České republiky. Občanům a jejich rodinným příslušníkům(žákům), kteří nejsou státními občany České republiky a nemají ani státní příslušnost jiného členského státu Evropské unie a nemohou prokázat povolení k pobytu jako dlouhodobě pobývající rezidenti – ES, stanoví ředitel školy úplatu za vzdělávání v plné výši skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.

   6)  Výši úplaty za vzdělávání zveřejní ředitel školy v hlavní budově školy a na internetových stránkách. Úhrada úplaty za vzdělávání pro následující školní rok se uskutečňuje v měsíci červnu předcházejícího školního roku.

 ČÁST SEDMÁ

Výchovná opatření

§13

 1)  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel.

 2)  Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

  3)  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

  4)  Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2017

 

Bc. Jiří Stárek

ředitel školy

ZUŠ Praha 10 – Hostivař, Trhanovské nám. 8

 • Skrýt detail ×
  Hornista Honza: vlastním webem proti koronakrizi

  1. Honzo, jak dlouho chodíš do ZUŠ Hostivař a na co hraješ?
  Do ZUŠ Hostivař chodím už pět let, tudíž jsem v pátém ročníku a hraju na lesní roh.

  2. Zjistili jsme, že tvůj další koníček je i programování, jak ses k tomu dostal?
  S programováním jsem se poprvé setkal asi před třemi, čtyřmi roky, a to ve Stanici techniků Vyšehrad, zde jsem chodil na několik kroužků, které mi pomohly se začátky. Během těchto let se stalo programování mým velkým koníčkem a docela jsem se v něm zdokonalil.

  3. Zapojil ses i v rámci současné situace s koronavirem, o co přesně jde?
  Na konci března jsem naprogramoval a spustil webovou stránku „Dobrá pomoc“. Najdete ji na: http://dobrapomoc.jednoduse.cz Cílem této stránky - kromě toho, že jsem se toho při její tvorbě hodně naučil - je propojit lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří ji naopak nabízejí.

  4. Jak tě to vlastně napadlo? Inspiroval tě někdo nebo jsi prostě chtěl sám nějak pomoct?
  Když začala karanténa v celém Česku, tak jsme doma přemýšleli, jak bychom mohli pomoct. Znali jsme spoustu lidí, kteří nabízeli pomoc, a některé, kteří ji naopak potřebovali. Tito lidé o sobě ale navzájem nevěděli a nemohli se proto dobře spojit, tak jsme dostali nápad vytvořit tuto stránku.

  5. A dělal jsi ty stránky sám nebo jsi s někým spolupracoval?
  Stránky jsem dělal úplně sám a když jsem něco nevěděl, musel jsem si to najít na internetu.

  6. Tak to smekáme. Co máš dalšího v plánu s muzikou a s programováním?
  Co se týče hudby, určitě s vámi chci zůstat na této ZUŠ a pokračovat v hraní na lesní roh u paní učitelky Stejskalové a taky v orchestru, doufám, že už brzy ne virtuálně…Programováním bych se jednoho dne chtěl živit, takže s tím budu nadále pokračovat a uvidím, kam se dostanu.

  Jan Štaffa, 15 let, 5. ročník – hra na lesní roh

  Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým

  Danielo, jak dlouho už na naší škole studuješ zpěv?
  Se sólovým zpěvem jsem v ZUŠ Hostivař začala v šesti letech, takže momentálně studuji 13. rokem. Mimo to jsem o rok později začala i se sborovým zpěvem, který jsem s roční pauzou studovala až do loňského roku.

  Studuješ zároveň dvě vysoké školy a do toho sis vymyslela v loňském roce organizaci benefičního koncertu ve Vinohradské nemocnici. Jak tě to napadlo a pro koho koncert byl určený?
  Když jsem začínala u dobrovolníků, zmiňovala jsem, že už dlouho zpívám a ráda bych jim kdykoliv zazpívala, ať už pacientům nebo dobrovolníkům. Po nějakém čase se naskytla možnost při poděkování dobrovolníkům. Tak jsem se s mojí koordinátorkou domluvila, že by bylo skvělé nějaký koncert pro dobrovolníky uspořádat a poděkovat jim tak za jejich docházení na oddělení.

  Jaké to bylo sama na vlastní pěst takovou akci organizovat? Překvapilo tě něco?
  Myslím, že kdybych měla vše zorganizovat úplně sama, nikdy by se tak skvělá akce neuskutečnila. Primární podnět a zajištění komunikace stran byly sice z mé strany, ale velmi mi pomáhala paní učitelka Valentová a i ostatní učitelé ze školy. Překvapilo mě především to, kolik dětí ze sboru mělo o akci zájem a bylo z nápadu nadšených. Měla jsem totiž trochu obavy, ale ty nakonec byly úplně zbytečné.

  Jak ses vlastně k dobrovolnické práci dostala a co přesně kromě benefičního koncertu, který byl taková třešinka na dortu, pravidelně v téhle oblasti děláš?
  Již nějakou dobu jsem si o dobrovolničení zjišťovala informace. Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým a když mi bylo 18, prostě jsem si řekla, že do toho půjdu. Náplní mojí role jako dobrovolníka je, že pravidelně každý týden docházím na zvolené oddělení a tam s pacienty dělám to co chtějí, aby se cítili co nejlépe: čteme si, povídáme si, hrajeme hry apod. Kromě těchto týdenních návštěv se pak, pokud můžu, účastním například mikulášské nadílky, kdy s balíčky obcházíme oddělení, nebo vánočního zpívání pro pacienty a dalších akcí.

  Dá se to vlastně všechno stíhat? Zpívání, školy, dobrovolničení, organizace koncertu...
  I když toho není zrovna málo, stíhat se to dá. Samozřejmě jsou lepší a horší období. Já se snažím si věci nějak rozvrhnout a když je nejhůř (což bude asi až o zkouškovém) snažím se nehroutit a říkám si, že pokud nejde o zdraví, bude to v pohodě. Velkou podporou jsou pro mě samozřejmě i rodiče, kteří mi pomáhají, jak jen můžou. A někdy mi taky samozřejmě pomůže kus čokolády :-)

  Bude mít koncert nějaké pokračování v letošním roce?
  Byla bych moc ráda, kdyby se letos dal uskutečnit ještě další koncert, a to opět jako poděkování pro dobrovolníky. Je totiž dle mého názoru opravdu důležité ukázat jim, že si ceníme jejich práce dobrovolníka, kdy každý týden věnují několik hodin svého času, aby pomohli ostatním.

  Tak držíme palce, ať se koncert vydaří, a děkujeme za inspiraci!

  Knoflíkový akordeon - na to se moc těším!

  Ahoj Míšo, ty jsi se nedávno zúčastnil akordeonové soutěže se skvělým výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?

  Byla to soutěž Pražský akordeon ve Stodůlkách a z 21 účastníků v mé kategorii jsem získal Zlaté pásmo. Zahrál jsem si pak i na koncertě vítězů svou oblíbenou skladbu Rytíři na koních, kterou mám moc rád – je to bojovná skladba, kde si představuji souboj rytířů s pohádkovýn drakem.

  Vím, že to nebyla tvá první soutěž, soutěžil jsi už minulý rok na akordeonové soutěži pořádané MŠMT, kde jsi obsadil druhé místo, často hraješ na koncertech, přesto, měl jsi před soutěží trému?

  Chodím ještě na fotbal a v ten samý den jsme měli před soutěží fotbalový zápas. Byl to tedy i závod s časem, abych soutěž včas stihl, takže na trému ani nezbyl čas.

  Soutěžil jsi s klávesovým akordeonem, ale slyšel jsem, že od září chystáš nějakou změnu, povíš nám o tom něco?

  Ano, doteď jsem hrál na klávesový akordeon a od září se těším, že se začnu učit na knoflíkový akordeon. Viděl jsem jich spoustu na soutěži a „knoflíky“ se mi zalíbily.

  Proč, má knoflíkový akordeon nějaké výhody?

  Zkusil jsem si zahrát na akordeon mého pana učitele a všechny tóny jsou blíže u sebe než u kláves. Můžu pak třeba lépe svázat větší intervaly a přitom mít uvolněnou pravou ruku. Nástroj je i menší a přitom má větší rozsah.

  To zní skvěle, a máš už s rodiči vybraný nějaký akordeon?

  Ano, líbil se mi jeden od firmy Hohner – černý s oranžovými pruhy:-), ale ten je moc drahý, stojí 180.000,.Kč. Vybrali jsme ale jiný, také moc hezký a teď už se nemůžu dočkat až ho budu mít.

  Míšo, přeji Ti ať se nového nástroje brzy dočkáš a budeš tak hraním nadále dělat radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji Ti za rozhovor.
Hlavní stránka